نام نمایندگی : مبلمان نوید نریمان
شهر : بابلسر
مدیریت : حمید نژاداسداله
تلفن : 01135757282,09111138380
آدرس : بازار مبل بهنمیر، خیابان امام