نام نمایندگی : سرای ایرانی
شهر : اصفهان
آدرس : اصفهان، انتهای آبشار سوم، شهرک شهید کشوری، سرای ایرانی