نام نمایندگی : مبل آپادانا
شهر : نوشهر
تلفن : 01152374125
آدرس : نوشهر کمربندی چالوس به نوشهر بعد از معاینه فنی خودرو