نام نمایندگی : مبل اکبریان
شهر : اصفهان
تلفن : 09131192084
آدرس : چهار باغ عباسی دروازه دولت جنب بانک صادرات