نام نمایندگی : مبل باهنر
شهر : کرمان
تلفن : 03432447193
آدرس : خیابان شهید بهشتی شماره 996