نام نمایندگی : مبل پامچال
شهر : مشهد
تلفن : 05134372346
آدرس : جاده شاندیز نبش ویرانی 13/1