نام نمایندگی : مبل کسری
شهر : یزد
تلفن : 03526237520
آدرس : خیابان سلمان فارسی